Towarzystwo Społeczne „RAZEM”

 

Organizacja pozarządowa, gromadząca ludzi wokół idei pomagania innym. Towarzystwo działa od 2000r. Jego członkami są psycholodzy, pedagodzy, psychoterapeuci i inne osoby, którym nie jest obojętny los innych.

W swoich działaniach Towarzystwo koncentruje się na udzielaniu wszechstronnej pomocy osobom w trudnej sytuacj życiowej , rodzinom wieloproblemowym , osobom niepełnosprawnym, mniejszościom narodowym oraz edukacją różnych grup społecznych.

Towarzystwo na zlecenie Powiatu Kłodzkiego prowadziło i prowadzi:

 • 2009 - 2011 Niepubliczny Ośrodek Adopcyjny
 • od 2012 Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej
 • od 05.2015 Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Celami szczegółowymi Towarzystwa są :

 • Pomoc osobom w sytuacjach życiowo krytycznych, między innymi bezdomnym, ofiarom przemocy w rodzinie, osamotnionym, z rodzin wieloproblemowych
 • Pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym
 • Pomoc osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem, w szczególności narkomanom i osobom żyjącym z HIV/AIDS
 • Działalność profilaktyczna skierowana do środowisk młodzieży
 • Współpraca z rodzinami zagrożonymi dysfunkcją
 • Promowanie rodzinnych form opieki
 • Pomoc osobom niepełnosprawnym
 • Współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za w/w problematykę
 • Szerzenie wiedzy na temat w/w problemów
 • Edukacja różnych grup społecznych
 • Propagowanie zdrowego stylu życia
 • Propagowanie rozwoju osobistego
 • Propagowanie idei NGO’s-u i wolontariatu
 • Działalność badawczo – diagnostyczna
 • Propagowanie pomocy psychologicznej,pedagogicznej i psychoterapeutycznej
 • Działalność promocyjna i wydawnicza