Romowie na swoim

OGŁOSZENIE

Ośrodek Edukacji i Psychoterapii w Kłodzku prowadzi nabór do projektu „Romowie na swoim” adresowanego do społeczności romskiej z terenu Kłodzka i Bystrzycy Kłodzkiej. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, realizowany będzie w partnerstwie z Gminą Bystrzyca Kłodzka oraz Towarzystwem Społecznym Razem w Kłodzku.

Celem projektu jest: • podniesienie poziomu kwalifikacji, kompetencji i aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia/samozatrudnienia minimum 80% uczestników spośród 44 Romów(26 kobiet i 18 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej objętych realizacją projektu w okresie od 01.08.2017 roku do 01.03.2019 roku, zamieszkałych w gminie Kłodzko i gminie Bystrzyca Kłodzka; • zdobycie nowych kwalifikacji (w tym zawodowych) i kompetencji (min. w zakresie aktywnego poruszania się po rynku pracy i umiejętności społecznych) przez minimum 80% z 44 przedstawicieli społeczności romskiej objętych wsparciem w ramach projektu oraz zatrudnienie/samozatrudnienie 13 Romów (8 K, 5 M) po zakończeniu projektu.

Oferowane formy wsparcia w ramach projektu: 1. Opracowanie dla każdego uczestnika indywidualnego planu działania na podstawie przeprowadzonej diagnozy. 2. Szkolenia w zakresie aktywizacji zawodowej: sposoby poszukiwania pracy, komunikacja i autoprezentacja, motywacja, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, indywidualne wsparcie motywacyjne. 3. Kursy zawodowe. 4. Organizacja stażu zawodowego (4 m-ce) – wypłata stypendium. 5. Wsparcie udzielane przez asystenta pracy. Projekt skierowany do osób spełniających następujące kryteria udziału:  członkowie społeczności romskiej;  w wieku aktywności zawodowej;  zamieszkujący na terenie Gminy Kłodzko lub Bystrzycy Kłodzkiej;  nieaktywni zawodowo lub bezrobotni;  z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Rekrutacja prowadzona będzie w Kłodzku i Bystrzycy Kłodzkiej w terminie do 16 sierpnia 2017 r.

Szczegółowe informacje pod numerami tel.: 508 098 768, 662 618 655.