Statut

Statut Towarzystwa Społecznego Razem 

Cele i sposoby działania

§ 7.

Celem ogólnym Stowarzyszenia jest udzielanie wszechstronnej pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej , rodzinom wieloproblemowym , osobom niepełnosprawnym, mniejszościom narodowym oraz edukację różnych grup społecznych.

§ 7a.

Celami szczegółowymi są :

 1. Pomoc osobom w sytuacjach życiowo krytycznych, między innymi bezdomnym , ofiarom przemocy w rodzinie, osobom stosującym przemoc domową , osamotnionym , z rodzin wieloproblemowych, osobom pokrzywdzonym przestępstwem;
 2. Pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym
 3. Pomoc osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem , w szczególności narkomanom i osobom żyjącym z HIV/AIDS ;
 4. Działalność profilaktyczna skierowana do środowisk młodzieży ;
 5. Współpraca z rodzinami zagrożonymi dysfunkcją ;
 6. Promowanie rodzinnych form opieki ;
 7. Pomoc osobom niepełnosprawnym;
 8. Współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za w/w problematykę
 9. Szerzenie wiedzy na temat w/w problemów ;
 10. Edukacja różnych grup społecznych
 11. Propagowanie zdrowego stylu życia ;
 12. Propagowanie rozwoju osobistego:
 13. Propagowanie idei NGO’s-u i wolontariatu;
 14. Działalność badawczo– diagnostyczna;
 15. Propagowanie pomocy psychologicznej , pedagogicznej i psychoterapeutycznej
 16. Działalność promocyjna i wydawnicza.

§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Utworzenie i prowadzenie niepublicznych placówek pomocowych, w tym na przykład Ośrodka Adopcyjnego, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy. Domu Pomocy Społecznej, Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Niepublicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej placówek oświatowych lub innych placówek o podobnym charakterze.
 2. Utworzenie i prowadzenie agencji zatrudnienia
 3. Utworzenie i prowadzenie dziennego oddziału dla osób wymagających pomocy psychologicznej , psychiatrycznej i psychoterapeutycznej
 4. Inicjowanie grup samopomocy wśród młodzieży i rodzin ;
 5. Prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów , wykładów, prelekcji i innych działań edukacyjnych.
 6. Prowadzenie Arte-terapii
 7. Prowadzenie psychoterapii , udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej
 8. Wydawanie publikacji związanych z realizacją celów stowarzyszenia
 9. Prowadzenie poradnictwa zawodowego , prawnego i życiowego.

§ 9.

Stowarzyszenie może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi oraz pozarządowymi w działaniach przyczyniających się do realizacji celów statutowych.

Stowarzyszenie może realizować zadania zlecane przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej.

§ 10.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Dochód z działalności gospodarczej służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków stowarzyszenia.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:

 1. Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59 B
 2. Działalność wspomagająca edukację – 85.60 Z
 3. Działalność fizjoterapeutyczna – 86.90 A
 4. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – 86.90 E
 5. Pomoc społeczne z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską – 87.10 Z
 6. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 87.20 Z
 7. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – 87.30 Z
 8. pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem – 87.90 Z
 9. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – 88.10 Z
 10. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana – 88.99 Z
 11. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – 78.10 Z
 12. Działalność agencji pracy tymczasowej – 78.20 Z
 13. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – 78.30 Z